Kommunikation & Teater

Kommunikation & Teater

Virksomhedsdramaturgi

Virksomhedsdramaturgi er en ny måde at anskue virksomhedskommunikation på. Tilgangen anerkender virksomheders og organisationers kompleksitet og har som mål at styrke virksomheden ved at arbejde med troværdig kommunikation internt og eksternt. Virksomhedsdramaturgen arbejder ud fra begrebet 'Den polyfone virksomhed' og forsøger at gøre modfortællinger til medfortællinger i den samlede virksomhedskommunikation. Fagfeltet er sammensat af viden om teater, kommunikation, ledelse, journalistik og tekstanalyse.

Den polyfone virksomhed

------------------------------ VirksomhedsdramaturgiPosted by Pernille Bøg Fri, March 02, 2007 12:43:57

Det er klart, at virksomhedsdramaturgiens måde at anskue kommunikation på piller godt og grundigt ved the corporate brand-tankegangen, og hele den tilgang til brandet, som er blevet prædiket og bliver prædiket i disse år - og der er da også opbrud andre steder.

Min påstand er, at The Corporate Brand og Onefirm-tankegangen i en kompleks virksomhed med forskellige servicelines og deraf subkulturer, er så langt væk fra den virkelighed vi lever i, at den på nogle punkter er et fortidslevn fra tidligere tiders måder at opfatte verden på. Hvem i dagens Danmark lever fx i en storfamilie med patriarken på toppen? Nej, de sammenbragte børn og vidensamfundet har givet os adgang til så mange forskellige fortællinger og bragt os i stand til selv at producere dem på lige linje med de afsendere, der i deres eget selvbedrag ser sig selv som autoriteten. Og det er her, vi må gøre op med tanken om, at en stærk virksomhedsfortælling skal være sammenhængende og uimodsagt – og at alt, der kan true dette selvbillede, imago, brand er af det onde.

Der hersker en sådan kompleksitet, at den kommunikation virksomheden selv kan producere og sende i hovedet på deres interessenter, såvel interne som eksterne, blot er én fortælling ud af en uoverskuelig mængde fortællinger om virksomheden, som bliver fortalt hver dag, hele tiden og i langt mere betydningsfulde foraer anskuet i forhold til deres overbevisende kraft. Den kommunikation, der påvirker menneskers opfattelse af virkeligheden som kan flytte meninger og holdninger – og dermed adfærd – er den fortælling som mennesker fortæller andre mennesker. Det er fortællingen ved spisebordet, busstoppestedet, på kundemødet, til kassedamen, i kantinen. De er nemlig noget afgørende som vores samfund hungrer efter de er personlige og de er autentiske. Vi kender det fra bloggen, og firmaer som fx Novo Nordisk arbejder også med interne ambassadører og forandringsagenter, når de skal lede forandringer. Mennesker flytter meninger og adfærd.

Mener jeg så, at firmaerne skal lægge deres klamme hånd på den personlige fortælling og den personlige ret til at ytre sig? Mener jeg så, at medarbejderne er blevet købt 37,5 time, og så er de også blevet købt til at sige noget bestemt efter kl. 16.30. Nej, det siger jeg ikke. Men virksomheden og dens kommunikations-, marketing-, og HR-folk skal gøre sig klart, at hjemmesider, plakater og foldere med formidlingen af den sammenhængende fortælling kæmper med en række andre fortællinger, som er kraftfulde, og at virksomhederne bør få øjnene op for dem og tage dem alvorligt, arbejde seriøst med dem – også modfortællingerne. De skal tillade polyfonien, samtidigheden af flerstemmigheden, og de skal påvirke fortællingerne ved at ændre deres adfærd indefra og ud, og her spiller ledelseskommunikation en umådelig stor rolle.

Den nærmeste leders kommunikation er det væsentligste for, hvordan fortællingen om virksomheden lyder, når vedkommende taler ved kaffemaskinen med sin kollega eller går ud af døren og ringer til sin mand, som er leder i en anden stor virksomhed, der fortæller den videre til sin betydningsfulde kunde, som osv. osv. Derfor er ledelseskommunikation en del af virksomhedens kommunikationsgenererende kerne, som virksomhedsdramaturgen skal vie særlig opmærksomhed.

  • Comments(0)//www.virksomhedsdramaturgi.dk/#post61

Katalysator for relevansformidling

------------------------------ VirksomhedsdramaturgiPosted by Pernille Bøg Fri, March 02, 2007 12:39:28

Forenklet kan man sige, at teaterdramaturgen står i et spændingsforhold mellem at være loyal overfor et tekstforlæg – fx klassikeren – og instruktørens tanker. Med andre ord en loyalitet over for en eller anden form for autoritet, samtidig med at han skal fungere som publikums forlængede arm. Kan det, der sættes på scenen aflæses? Kommunikerer det? Rammer vi ned i et fællestankegods mellem det sceniske plan og det publikumsmæssige plan, eller vedbliver det sceniske at være lukket land for dem, der oplever og dermed nok interessant for dem, der udøver det, men uvedkommende for dem, der oplever det?

Virksomhedsdramaturgen står i et lignende spændingsfelt, men her er 'klassikeren' eksempelvis erstattet af virksomhedens strategi og instruktøren af ledelsen. Altså en anden form for autoritet, som man i kraft af sin position og sit ansvarsområde skal agere loyalt over for, samtidig med at man skal sikre sig noget, der er langt vigtigere ud fra et formidlingsmæssigt synspunkt – nemlig at fungere som medarbejdernes forlængede arm. Ligesom man kan diskutere, om forestillingen overhovedet har fundet sted, hvis publikum ikke har forstået en klap af det hele, kan man diskutere, om en strategi nogen sinde giver mening at operere med, hvis den ikke opleves relevant for de medarbejdere, der skal anvende den som rettesnor og grundlag for prioritering af deres arbejdsindsats.

På teatret har dramaturgen så den "fordel", at kommunikationskanalen som 'produktet' skal leveres i for det meste er givet. 'Produktet' skal formidles på en scene af nogle skuespiller i en scenografi, men den på forhånd givne kanal har virksomhedsdramaturgen ikke. Derfor får han en udvidet rolle, når vi taler virksomhedsdramaturgi. Han skal selv sørge for at udvælge kanalen, eventuelt at skabe indhold i kanalen eller rådgive, dem der skal give kanalen det kommunikationsmæssige indhold. Han skal med andre ord både skabe produktet og lede kommunikationsprocesser.

'Produktet' er i virksomhedsdramaturgien de forskellige kommunikationskanaler og medier, virksomheden råder over og indholdet i dem, og virksomhedsdramaturgens rolle bliver altså at rådgive om eller at skabe det ”produkt”, som kommunikerer bedst til målgruppen, og det kan meget vel være ud fra at instrumentere flere diskurser og/eller visualiteter i forskellige kanaler.

Virksomhedsdramaturgens opgave er med andre ord at sikre identifikation – fra autoritet til produkt og fra produkt til medarbejderne. For ledelsens og medarbejdernes agenda og verdensbillede er forskelligt, men det behøver ikke at betyde, at de ikke kan mødes. Medarbejdernes identifikation og den oplevede relevans er afgørende for, om kommunikation bliver accepteret og ”anvendt” – altså om eksempelvis strategien vinder indpas. Virksomhedsdramaturgen skal anvende sin viden til at være katalysator mellem instanser, for ofte tror ledelsen, at de kan gå direkte fra tekstplan til medarbejderplan og dermed glemmer de relevansformidlingens og identifikationskraften.

  • Comments(0)//www.virksomhedsdramaturgi.dk/#post60

Den lineære virksomhedsfortælling er død

------------------------------ VirksomhedsdramaturgiPosted by Pernille Bøg Fri, March 02, 2007 12:35:15

Den lineære virksomhedsfortælling er død, selvom den stadig er mulig at konstruere, og selvom den er sagliggørende for vores indre ro og vores naturlige trang til syntese og harmoni. Derfor skal virksomhedens kommunikationsafdelinger udruste evnen til at håndtere den cirkulære dramaturgi, som virker på nogle andre fortællemæssige og formidlingsmæssige præmisser end den lineære. Min hovedpåstand er, at den der vinder fremtidens kamp om kommunikation, er den som kan aflæse, instrumentere og håndtere polyfoni. Som kan agere og håndtere virksomhedsfortællinger på mange forskellige planer samtidigt.

Når virksomhedsdramaturgen har en særlig forudsætning for at gøre netop dette, er det bl.a. fordi dramateksten som tekst er et partitur af stemmer og fortællinger, som kan tematiseres, og orkestreres i "den virkelige verden". Og fordi han er uddannet til ikke bare at forholde sig til læsninger, men også løsninger. Fordi en dramatisk tekst er særlig derved, at den er skrevet med henblik på realisation, så kan han også aflæse handling(er) og give kommunikationsmæssig respons på, hvordan fx ledelsen optræder/agerer. Den dramatiske tekst lever som alle andre tekster i et forhold mellem stof og form, men derudover tilbyder den et ubekendt antal mulige forklædninger, som dramaet kan antage. Den peger på en direkte virkelighed, hvor vi er nødt til at tænke helt konkret fysisk og overskue konsekvensen – dvs. de mulige aflæsninger hos publikum - af de valg, vi træffer.

  • Comments(0)//www.virksomhedsdramaturgi.dk/#post59
« Previous